Verksamhetsplan 2022 – Södermanlands Golfförbund

 

Inledning

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2022. I stora drag styrs i sin tur dokumentet av Svenska Golfförbundets (SGF) skrift Verksamhetsinriktning, antagenpå Förbundsmötet (FM). Fullständig version av SGF:s verksamhetsinriktning www.golf.se.

 

Verksamheten 

SöGDF har 20 stycken klubbar, samt 3 stycken A1-anläggningar som genom sin associering till SGF tillhör SöGDF. Totalt fanns det 22 272 aktiva medlemmar år 2021. SöGDF verkar i enlighet med SGF och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och bedriver golf som idrottslig verksamhet.

 

Den ordinarie verksamheten är indelad i fyra verksamhetsområden.
-Junior

-Tävling

-Kommunikation och Utbildning

-Domar, Regel och Handicap

 

Juniorverksamheten

Juniorverksamheten är av medlemmarna ett prioriterat inslag. Klubbarna anser att det är prioriterat att gemensamt subventionera den här delen av verksamheten. Merparten av insatserna skall riktas mot åldrarna 13 - 19 år.

 

Juniorverksamhetens syfte är att komplettera klubbarnas arbete med utbildning av ungdomar för att nå de övergripande målsättningarna, fler juniorer i klubbarna, fler juniorer med hcp under 18,0 samt ökad andel flickor/damer i Sverige.

Fokusområden skall vara:

·       Inspirera till spel och tävlingar i distriktet, med särskilt fokus på spelare upp till 16 år.

 • Erbjuda breddläger för ungdomar upp till 16 år.
 • Bistå tävlingskommittén med utläggning av SGF tilldelade juniortävlingar för att maximera antalet Södermanlandsungdomar som får prova på att spela högre nivåer av Teen Tour och Teen Cup.
 • Genomföra Ungdomsserien i distriktet, på ett sätt som gör att resor hålls på en rimlig nivå.
 • Genomföra Juniorserien.
 • Genomföra en finaldag för Junior-och Ungdomsserien.
 • Genomföra Teen Tour First, grundomgångar och final.
 • Fördela platser till av SGF anordnade läger.
 • Utse deltagare i Team Södermanland och erbjuda dessa spelare vinterträning. 

Tävlingsverksamheten

Tävlingsverksamheten är av medlemmarna ett prioriterat inslag i verksamheten och därför skall TK aktivt jobba med att bredda tävlingsdeltagandet.

 

Fokusområden skall vara:

 • Påbörja digitalisering av tävlingsverksamheten.
 • Genomföra distriktsmästerskap och seriespel.
 • Godkänna GIT-anmälda sanktionspliktiga tävlingar.
 • Fördela distriktstävlingar samt SGF:s B-tävlingar, inklusive Handitour, Rosa bandet, junior- och seniorelittävlingar bland distriktets klubbar, samt planera för och fastställa tävlingsprogram över åren.
 • Samordna delar av klubbarnas tävlingsprogram med av SöGDF fördelade tävlingarna.
 • Anvisa till Domar- regel- och handicapkommittén de tävlingar som skall ha domare.
 • Samordning och handläggning av förslag till tävlingar från distriktets klubbar och SGF.

 

Kommunikation och utbildningsverksamheten

Har till syftet att bistå klubbarna med information och vara kanal mellan SGF och klubbarna.

 

Fokusområden skall vara:

 • Påbörja digitalisering av utbildning i samråd med SGF.
 • SöGDF:s hemsida och Golf i Sörmland på sociala medier skall utgöra central informationskälla.
 • Verka för att distriktet är representerade med minst en medlem i den regionala slopegruppen.
 • Bedriva utbildning i enlighet med SGFs Verksamhetsinriktning som ger klubbarna en förutsättning att kunna bedriva sitt arbete och uppfylla behovet.
 • Kursutbudet fastställs utifrån klubbarnas behov och önskemål.
 • Utbildningarna skall vara kostnadseffektiva.
 • Initiera en särskild satsning på utbildning av ungdomsledare.
 • Löpande verksamhetsuppföljning genom klubbesök och sammandrag i gemensamma möten inom olika verksamhetsområden.
 • Verka för att SGF:s idrottsrådgivare, klubbrådgivare och bankonsulenters kunskap synliggörs för klubbarna.
 • Underlätta för samverkan i lämpliga frågor mellan distriktets klubbar. Samarbeten utgör en viktig del i arbetet med att utveckla klubbarnas verksamhet.

 

Domar-, Regel- och Handicapverksamheten

Har till syftet att verka för att tävlingar genomförs i enlighet med regelverk, samt bistå klubbarna med kunskap och information.

 

Fokusområden skall vara:

 • Digitaliserade prov för domare.
 • Godkänna klubbarnas lokala regler, samt bistå klubbarna i frågor rörande handicap- och golfregler.
 • Vid behov bistå klubbarna i deras hcp-revisioner.
 • Utse domare till av tävlingskommittén anvisade tävlingar
 • Utgöra en resurs till utbildningskommittén, gällande utbildningar inom det egna verksamhetsområdet
 • Rekrytera, vidareutbilda och årligen examinera, samt förordnande av distriktsdomare.
 • Informera om golfregler och tolkningen av dessa, samt sprida information om etik och moral.

Specifika projekt

Vid genomförande av specifika projekt utser styrelsen projektgrupp och skapar finansiering för varje enskilt projekt:

Juniorsatsning

Stallarholmens GK har i samband med avveckling av sin aktiva verksamhet överfört kapital till Södermanlands Golfförbund för ytterligare juniorsatsning. Styrelsearbete pågår för att definiera kriterier för denna satsning.

 

 

 

 

I oktober 2021

Södermanlands Golfförbund

Styrelsen