Vårårsmöte2017

 

Välkomna till denna sida som handlar om ”Fler tjejer till golfen”

Eva Asthage och Monica Falk på bilden ovan är intitiativtagare till tjejsatsningen och med stöd av distriktsstyrelsen har följande projektorganisation bildats:

Styrgrupp Hans Gardehall, SöGDF, ordf Monica Falk, Flens GK Elin Nygren, Eskilstuna GK Malin Landehag, pro Nyköpings GK Sussie Engberg, Sörmlandsidrotten Johanna Eriksson, GDF Eva Asthage SöGDF, projektledare Projektgrupp Eva Asthage Monica Falk.

 

Bakgrund

Golfsporten har traditionellt lockat fler utövande män/pojkar än kvinnor/flickor. Analyser är gjorda för att se vad kvinnor söker i sitt idrottsutövande och nu har SGF startat projektet 50/50 för att öka andelen kvinnor totalt sett inom golfen samt i styrelser och kommittéer mm. Det är tydligt att det finns en stor potential för att rekrytera fler medlemmar till golfsporten när man ser att andelen golfande kvinnor är strax under 30 %. I Södermanland ser det likadant ut som i övriga Sverige. På grund av detta har initiativ tagits för att söka medel hos Södermanlands Distriktgolfförbund för att starta projektet ”Fler tjejer till golfen”.

 

Syfte

Att finna metoder och aktivt verka för att rekrytera unga flickor upp till 21 år till golfen och därigenom stödja de enskilda golfklubbarna i detta arbete. Vidare att de klubbar som ingår i projektet ska stärkas i sitt arbete genom att flera klubbar samverkar och samarbetar. Projektet är huvudsakligen begränsat till rekryteringsinsatser men omfattar även metoder och aktiviteter för att behålla de nyrekryterade flickorna och i samverkan med befintliga insatser för barn och juniorer länka in de nyrekryterade flickorna till klubbarnas ordinarie juniorverksamhet.

 

Mål för projektet

Att rekrytera fler unga flickor till golfsporten men också att arbeta för att behålla de flickor som rekryterats. Projektet omfattar flickor i åldersgrupperna 

 

➢ - 12 år ➢ 13 – 18 år och ➢ 19 – 21 år 

 

med huvudfokus på de två förstnämnda åldersgrupperna, d v s flickor upp t o m 18 år.

 

Dokumentation

Under fliken Dokumentation kommer vi fortlöpande att samla information om projektets fortskridande.