Verksamhetsplan 2018     

Inledning

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2018. I stora drag styrs i sin tur dokumentet av Svenska Golfförbundets (SGF) skrift Verksamhetsinriktning 2017- 2018, antagen på Förbundsmötet (FM) i april månad 2016. Fullständig version av SGF:s verksamhetsinriktning 2017-2018 finns på golf.se.

 

Verksamheten

SöGDF omfattar 20 st klubbar, samt 2 st A1- och 1 st A2- anläggningar. Totalt fanns det 19 972 aktiva medlemmar år 2017. SöGDF verkar i enlighet med SGF och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och bedriver golf som idrottslig verksamhet. 

 

Vision  

Världens bästa golf för alla.

 

Värdegrund

För golfens bästa i tidens anda

 

Verksamhetsidé

Med kompetens, kvalitet och passion i organisation, kommunikation och genomförande främja och utveckla golfidrotten genom att:

 • Identifiera och analysera medlemsklubbarnas behov och prioriteringar samt ge service;

 

Kommunikation 

 • SöGDF:s och SGF:s hemsidor skall utgöra en central informationskälla;
 • Löpande verksamhetsuppföljning genom klubbesök och sammandrag i gemensamma möten inom olika verksamhetsområden;
 • Verka för att SGF:s bankonsulenters kunskap synliggörs för klubbarna;
 • Underlätta för samverkan i lämpliga frågor mellan distriktets klubbar. Samarbeten utgör en viktig del i arbetet med att utveckla klubbarnas verksamhet;
 • Vid behov arbeta för att underlätta kontakten mellan klubbarna och distriktets klubbrådgivare. Ansvar för denna punkt ligger hos Utbildningsansvarig;
 • Arbeta för att distriktet har minst en medlem i den regionala slopegruppen enligt den nya banvärderingsorganisationen som sjösattes under 2016;

 

Tävlingskommitté

Tävlingar är ett viktigt inslag i verksamheten och därför skall Tävlingskommittén aktivt jobba med att ytterligare bredda tävlingsdeltagandet genom att bland annat:

 • Genomföra distriktsmästerskap;
 • Genomföra sedvanliga seriespel;
 • Godkänna GIT-anmälda sanktionspliktiga tävlingar;
 • Fördela distriktstävlingar samt SGF:s B-tävlingar bland distriktets klubbar, samt planera för och fastställa tävlingsprogram för kommande år;
 • Samordna delar av klubbarnas tävlingsprogram;
 • Anvisa till Domar- regel- och handicapkommittén de tävlingar som skall ha domare;

 

Domar- Regel- och Handicapkommitté

Denna kommitté har ansvar för att

 • Utse domare till av Tävlingskommittén anvisade tävlingar;
 • Sprida information om etik och moral inom golfsporten;
 • Informera om golfregler och tolkningen av dessa;
 • Inför säsongen 2019 när revideringen av golfreglerna träder ikraft, informera och utbilda klubbarna i de förändrade reglerna;
 • Utgöra en resurs till utbildningsansvarig, gällande utbildningar inom det egna verksamhetsområdet;
 • Godkänna klubbarnas lokala regler och tillfälliga lokala regler;
 • Följa upp att klubbarna genomför sina åtaganden med årliga hcp-revisioner;
 • Bistå klubbarna i frågor rörande handicap- och golfregler;
 • Rekrytera nya distriktsdomare;
 • Genomföra årlig examination och förordnande av distriktsdomare;
 • Årligen vidareutbilda distriktsdomare;

 

Juniorkommitté 

Syftet med Juniorkommitténs insatser är att komplettera klubbarnas arbete med utbildning av lovande golfungdomar. Merparten av insatserna skall riktas mot de yngre åldrarna, för att på sikt bygga en bred topp. Fokusområden skall vara:  

 • Inspirera till spel och tävlingar i distriktet, med fokus på de unga;
 • Genomföra ett breddläger för ungdomar upp till 15 år;
 • Bistå Tävlingskommittén med utläggning av SGF tilldelade juniortävlingar för att maximera antalet södermanlandsungdomar som får prova på att spela högre nivåer av SGF Junior Tour;
 • Genomföra Ungdomsserien i distriktet, på ett sätt som gör att resor hålls på en rimlig nivå;
 • Genomföra Juniorserien;
 • Genomföra Sörmlands Junior-och Ungdomsdag, en finaldag för Junior-och Ungdomsserien;
 • Genomföra SGF Junior Tour First, grundomgångar och final;
 • Fördela platser till av SGF anordnade läger;
 • Utse deltagare i Team Södermanland och erbjuda dessa spelare vinterträning;

 All verksamhet ovan skall stötta klubbarnas strävan att nå golfsveriges övergripande målsättning, dvs fler juniorer i klubbarna, fler juniorer med hcp under 18,0 samt ökad andel flickor/damer i golfsverige.

 

Utbildningsansvarig

SöGDF, genom utbildningsledaren (ULD), skall bedriva utbildning som ger klubbarna en förutsättning att kunna bedriva sitt arbete och uppfylla medlemmarnas behov. Utbildningarna skall vara kostnadseffektiva, så att alla klubbar har möjlighet att delta i utbudet.

 

Följande kursutbud skall erbjudas:

 • Tävlingsledarutbildning TLR 1;
 • Tävlingsledarutbildning TLR 2 (= Domarutbildning);
 • Ledarutbildning inkluderande Golfäventyret;
 • Golfens IT-system (GIT) och Min Golf;
 • Styrelseutbildning genom Sörmlandsidrottens försorg;
 • Andra utbildningar skall också kunna genomföras om önskemål finns;

Vid behov kan kombinationer av nämnda kurser göras allt för att vara anpassade till behov och önskemål under verksamhetsåret.

 

Specifika frågor att arbeta med i projektform. Styrelsen utser projektgrupp och skapar finansiering för varje enskilt projekt:

1)     Vision 50/50 – Fler tjejer i golfen

 • Fortsätta projektarbetet som startades under 2017 i nära samverkan med distriktets klubbar med målsättning att intressera och uppmuntra flickor för idrotten golf och därmed skapa en bredare plattform för rekrytering av nya medlemmar;
 • Bevaka och delta i lämpliga delar av SGF:s projektsatsning Vision 50/50;

 

  2)     Loke Cup

 • Om beslut fattas på Höstårsmötet 2017 om en fortsättning av Loke Cup skall detta vara en aktivitet i Tävlingskommittén med den bestämda inriktningen att Södermanlands lag skall bestå av hälften kvinnor och hälften män;

 

I november 2017

Södermanlands Golfförbund

Styrelsen