Verksamhetsplan 2017     

Inledning

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2017. I stora drag styrs i sin tur dokumentet av Svenska Golfförbundets (SGF) skrift.

Verksamhetsinriktning 2017- 2018, antagenpå förbundsmötet (FM) i april månad 2016. Fullständig version av SGF:s verksamhetsinriktning 2017-2018 finns på golf.se.

 

Verksamheten

SöGDF omfattar 21 klubbar, samt 1 A1- och 1 A2- anläggning. Totalt fanns det 20 757 aktiva medlemmar år 2016. SöGDF verkar i enlighet med SGF och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och bedriver golf som idrottslig verksamhet. 

 

Vision  

Världens bästa golf för alla.

 

Värdegrund

För golfens bästa i tidens anda

 

Verksamhetsidé

Med kompetens, kvalitet och passion i organisation, kommunikation och genomförande främja och utveckla golfidrotten genom att:

 •  Identifiera och analysera medlemsklubbarnas behov och prioriteringar samt ge service;

 

Kommunikation 

 • SöGDF:s och SGF:s hemsidor skall utgöra en central informationskälla;
 • Löpande verksamhetsuppföljning genom klubbesök och sammandrag i gemensamma möten inom olika verksamhetsområden;
 • Verka för att SGF:s bankonsulenters kunskap synliggörs för klubbarna;
 • Underlätta för samverkan i lämpliga frågor mellan distriktets klubbar. Samarbeten utgör en viktig del i arbetet med att utveckla klubbarnas verksamhet;
 • Vid behov arbeta för att underlätta kontakten mellan klubbarna och distriktets klubbrådgivare. Ansvar för denna punkt ligger hos Utbildningskommittén;
 • Arbeta för att distriktet har minst en medlem i den regionala slopegruppen enligt den nya banvärderingsorganisationen som sjösattes under 2016;

 

Tävlingskommitté

Tävlingar är ett viktigt inslag i verksamheten och därför skall Tävlingskommittén aktivt jobba med att ytterligare bredda tävlingsdeltagandet genom att bland annat:

 • Genomföra distriktsmästerskap;
 • Genomföra sedvanliga seriespel;
 • Godkänna GIT-anmälda sanktionspliktiga tävlingar;
 • Fördela distriktstävlingar samt SGF:s B-tävlingar bland distriktets klubbar, samt planera för och fastställa tävlingsprogram för kommande år;
 • Samordna delar av klubbarnas tävlingsprogram;
 • Anvisa till Domar- regel- och handicapkommittén de tävlingar som skall ha domare;

 

Domar- Regel- och Handicapkommitté

Denna kommitté har ansvar för att

 • Utse domare till av Tävlingskommittén anvisade tävlingar;
 • Sprida information om etik och moral inom golfsporten;
 • Informera om golfregler och tolkningen av dessa;
 • Utgöra en resurs till utbildningskommittén, gällande utbildningar inom det egna verksamhetsområdet;
 • Godkänna klubbarnas lokala regler och tillfälliga lokala regler; 
 • Följa upp att klubbarna genomför sina åtaganden med årliga hcp-revisioner;
 • Bistå klubbarna i frågor rörande handicap- och golfregler;
 • Genomföra årlig examination och förordnande av distriktsdomare
 • Årligen vidareutbilda distriktsdomare;

 

Juniorkommitté 

Syftet med Juniorkommitténs insatser är att komplettera klubbarnas arbete med utbildning av lovande golfungdomar. Merparten av insatserna skall riktas mot de yngre åldrarna, för att på sikt bygga en bred topp. Fokusområden skall vara:

 • Inspirera till spel och tävlingar i distriktet, med fokus på de unga;
 • Genomföra breddläger på flera platser i Södermanland för ungdomar upp till 15 år;
 • Bistå Tävlingskommittén med utläggning av SGF tilldelade juniortävlingar för att maximera antalet södermanlandsungdomar som får prova på att spela högre nivåer av Skandia Tour;
 • Genomföra ungdomsserien i distriktet, på ett sätt som gör att resor hålls på en rimlig nivå;
 • Genomföra Juniorserien;
 • Genomföra Sörmlands Junior-och Ungdomsdag, en finaldag för Junior- och Ungdomsserien;
 • Genomföra Skandia Tour First grundomgångar och final;
 • Fördela platser till av SGF anordnade läger;
 • Utse deltagare i Team Södermanland och erbjuda dessa spelare vinterträning samt sommarläger och matchspel mot andra distrikt;

 

Utbildningskommitté

Denna kommitté skall bedriva utbildning som ger klubbarna en förutsättning att kunna bedriva sitt arbete och uppfylla medlemmarnas behov. Utbildningarna skall vara kostnadseffektiva, så att alla klubbar har möjlighet att delta i utbudet.

Följande kursutbud skall erbjudas:

 • Tävlingsledarutbildning TLR 1;
 • Tävlingsledarutbildning TLR 2 (= Domarutbildning);
 • Ledarutbildning inkluderande Golfäventyret;
 • Golfens IT-system (GIT) och Min Golf;
 • Styrelseutbildning;
 • Andra utbildningar skall också kunna genomföras om önskemål finns;

 

Specifika frågor att arbeta med i projektform. Styrelsen utser projektgrupp och skapar finansiering för varje enskilt projekt:

1)   Vision 50/50 – Fler kvinnor i golfen

 • Starta ett projektarbete i nära samverkan med distriktets klubbar med målsättning att intressera och uppmuntra flickor och damer för idrotten golf och därmed skapa en bredare plattform för rekrytering av nya medlemmar;
 • Bevaka och delta i lämpliga delar av SGF:s projektsatsning Vision 50/50;

 

2)  Loke Cup

 • Om beslut fattas om en fortsättning av Loke Cup skall detta vara en aktivitet i Tävlingskommittén med den bestämda inriktningen att Södermanlands lag skall bestå av hälften kvinnor och hälften män;

 

I december 2016

Södermanlands Golfförbund

Styrelsen