Stadgar

STADGAR

för Södermanlands Golfförbund (SöGDF) bildat 1967

Stadgarna reviderade vid årsmöte 22 nov 2016

Stadgarna reviderade vid årsmöte 10 nov 2012

Stadgarna reviderade vid årsmöte 19 mars 2011

Stadgarna reviderade vid årsmöte 19 sep 2010

Stadgarna reviderade vid årsmöte 20 mars 2010

Stadgarna fastställda vid årsmöte 22 mars 1997

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

Södermanlands Golfförbund (SöGDF) skall dels verka på de anslutna

golfklubbarnas uppdrag och dels i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF) och

Svenska Golfförbundets (SGF) stadgar, såsom SGF:s regionala organ, ha ett

samlat ansvar för golfsporten inom distriktets geografiska område.

 

2 § Sammansättning

SöGDF är en självständig ideell organisation och omfattar de klubbar som

är medlemmar i Svenska Golfförbundet och som har sin hemvist inom

distriktets geografiska område.

 

3 § Anslutning

Om anslutning till SGF genom avtal stadgas i SGF:s stadgar.

 

4 § Verksamhetsområde

SöGDF:s verksamhet utövas inom Södermanlands Idrottsförbunds geografiska

område enligt SGF:s stadgar.

 

5 § Beslutande organ

SöGDF:s beslutande organ är GDF- mötet, extra GDF- möte och GDF- styrelsen.

 

6 § Firmateckning

SöGDF:s firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

 

7 § Verksamhets- och räkenskapsår

SöGDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

8 § Stadgetolkning

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållanden som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande GDF- möte eller i trängande fall av GDF- styrelsen.

 

9 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av GDF- möte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Beslut om ändring av SöGDF:s stadgar skall alltid insändas till SGF. SGF har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar.

 

GDF- MÖTE OCH EXTRA GDF- MÖTE

 

10 § Sammansättning och beslutsförhet

GDF- möte och extra GDF- möte är SöGDF:s högsta beslutande organ. GDF- möte består av ombud för SGF:s medlemsklubbar i distriktet.

 

Klubb, som är upptagen i den av SGF upprättade röstlängden och som fullgjort de skyldigheter mot SöGDF som bestämts av GDF- mötet, har en röst vid GDF-mötet. Varje klubb äger utse två ombud, som skall vara röstberättigade medlemmar i den klubb de företräder. Röstlängd för SöGDF- möte upprättas av SGF:s förbundsstyrelse (FS) vid kalenderårets sista ordinarie styrelsesammanträde för tiden januari t o m december påföljande år.

 

Klubb skall inge fullmakt för dess ombud. I fullmakten skall anges vem av ombuden som skall utöva klubbens rösträtt. GDF-mötet är beslutfört med det antal ombud som deltar i mötet. Ombud får representera endast en klubb och får inte vara ledamot av GDF- styrelsen.

 

Yttrande- och förslagsrätt vid GDF- möte har även ledamot av GDF- styrelsen, distriktsidrottsförbunds (DF) och GDF:s revisorer samt motionär i vad avser egen motion.

 

Yttranderätt har representant för RF, DF, SGF, arbetstagare i SöGDF och, med mötets enhälliga samtycke, annan närvarande. Ansluten juridisk person (association A1 eller A2) enligt SGF:s stadgar, äger rätt att närvara och kan av SöGDF- möte beviljas yttranderätt.

 

§ 11 Tidpunkt, kallelse mm

GDF- årsmöte genomförs i form av ett vår- och ett höstmöte. Mötena äger rum på dag som GDF-styrelsen bestämmer. Vårmöte hålls före mars månads utgång, dock senast före SGF:s förbundsmöte. Höstmöte hålls före november månads utgång.

Mötet får inte hållas på dag då DF-möte (Sörmlands idrottsförbund) pågår.

Kallelse till mötet utfärdas av GDF-styrelsen i brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, till närvaroberättigade inom distriktet senast 45 dagar före mötet och genom kungörelse på SGF:s eller GDF:s hemsida, senast 30 dagar före mötet.

 

Föredragningslista jämte årsbokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, GDF-styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden samt ärenden vid SGF:s FM och berört GDF:s yttrande följt av FS förslag till beslut översändes till de kallade senast 14 dagar före Vårmöte och tillhandahålls på mötet.

 

Föredragningslista jämte verksamhetsplan, budget, valberedningens förslag, GDF-styrelsens förslag samt inkomna motioner med GDF-styrelsens yttranden, översändes till de kallade senast 14 dagar före Höstmöte och tillhandahålls på mötet.

 

§ 12 Valbarhet

Valbar till GDF-styrelsen är varje i Sverige permanent bosatt person.

Ledamot i GDF-styrelsen får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant i GDF.

Arbetstagare inom GDF får inte väljas till ledamot av GDF-styrelsen eller till revisor i GDF. 

 

GDF-styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

 

§ 13 Ärenden vid GDF-möte

Vid GDF:s ordinarie Vårmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 

1.      upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av FS upprättade röstlängden;
2.      fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;
3.      fastställande av föredragningslista;
4.      val av ordförande och sekreterare för mötet;
5.      val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet;
6.      styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste verksamhetsåret;
7.      revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret;

8.      fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av överskott eller underskott enligt den
         fastställda balansräkningen;

9.      fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser;
10.    rapport om till FM inkomna förslag från FS och till FM i rätt tid inkomna motioner samt övriga FM-frågor;

11.    beslut om val av ombud och suppleanter till SGF:s FM;
12.    beslut om val av ombud och suppleant till DF-möte;
13.    behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets verksamhet;
14.    övriga frågor (information och diskussion);

 

Vid GDF:s ordinarie Höstmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 

1.    upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av FS upprättade röstlängden;
2.    fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;
3.    fastställande av föredragningslista;
4.    val av ordförande och sekreterare för mötet;  

5.    val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet;
6.    fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret; 

7.    fastställande av antalet ledamöter i GDF-styrelsen;
8.    val av:

       a) ordförande för en tid av ett år;

       b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

       c) en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år

       d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

9.    behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets verksamhet;

10.  övriga frågor (information och diskussion);

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för GDF eller

medlemsklubbarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

14 § Förslag till ärenden att behandlas av GDF-möte

Rätt att inge förslag (motion) att behandlas av GDF-möte tillkommer inom distriktet röstberättigad klubb samt röstberättigad medlem i sådan klubb. Förslag från röstberättigad medlem insändes genom vederbörande klubb tillsammans med klubbens yttrande över förslaget. Motion skall vara GDF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet. GDF-styrelsen skall till GDF-mötet avge skriftligt yttrande över motionen.

  

15 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja eller nejrop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

 

Beslut om stadgeändring avgörs med i 9 § angiven röstmajoritet.

 

Beslut avseende val avgörs så att den eller de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster.

 

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster.

 

Omröstning sker öppet, dock skall val ske slutet om röstberättigat ombud begär det.

 

Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av mötets ordförande, om ordföranden är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lotten.

 

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

16 § Extra GDF-möte

GDF-styrelsen kan kalla till extra GDF-möte. Extra GDF-möte får inte hållas på dag då DF-möte pågår. GDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av röstberättigade klubbar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När GDF-styrelsen mottagit begäran om extra GDF-möte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före mötet tillsändas de närvaroberättigade.

Underlåter GDF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

 

Vid extra GDF-möte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt och om beslutförhet på extra GDF-möte gäller vad som sägs i 10 §.

 

VALBEREDNING

 

17 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter, samtliga valda av GDF-mötet. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelade mellan könen och olika åldersgrupper bör finnas representerade.

 

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det.

 

Valberedningen skall senast tre veckor före årsmötet till GDF-styrelsen överlämna sitt förslag att utskickas med handlingarna till GDF-årsmöte.

 

REVISION

 

18 § Revision

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 veckor före årsmötet.

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av GDF:s räkenskaper, GDF-mötesprotokoll och GDF-styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

 

GDF:s räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 5 veckor före årsmötet.

 

 STYRELSE

 

19 § Sammansättning mm

GDF-styrelsen är, då GDF-möte inte är samlat, GDF:s beslutande organ.

GDF-styrelsen består av ordförande och 4 - 8 övriga ledamöter.

GDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

GDF-styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott. Antalet ledamöter i detta skall vara mindre än hälften av antalet styrelseledamöter.

GDF-styrelsen tillsätter erforderliga kommittéer.

 

Ordföranden är GDF:s officiella representant och skall leda GDF-styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland GDF-styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Sådan person får inte tilldelas uppgift som åligger GDF-styrelsen eller befattning som ska fullgöras av ledamot.

 

20 § Åligganden

Det åligger GDF-styrelsen att som servicegivare till, samordnare av och demokratiskt ombud för de inom distriktet tillhörande golfklubbarna:

1.   verkställa och följa beslut som fattas på GDF-möte;
      kalla till och genomföra minst ett beslutande GDF-möte med representanter för golfklubbar tillhörande distriktet;
2.    förvalta GDF:s löpande verksamhet, ekonomi och bokföring;
3.    upprätta och förelägga GDF-möte förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande året samt upprätta och
       redovisa verksamhetsberättelse och årsredovisning för året som gått;
4.    ansvara för de tävlingar och mästerskap som SGF eller GDF beslutar om;
5.    protokollföra samtliga GDF- och styrelsemöten och redovisa till distriktets klubbar vad som beslutas på dessa möten;
 
Det åligger vidare GDF-styrelsen att i rollen som SGF:s regionala organ:
6.    hålla sig väl underrättad om verksamheten i distriktets golfklubbar och i distriktet befintliga golfbolag, övervaka

       den idrottsliga ordningen i dessa samt till SGF rapportera verksamhet som inte överensstämmer med

       Riksidrottsförbundets och SGF:s stadgar;
7.    organisera golfspelet i enlighet med gällande stadgar och regler, verka för golfens utbredning och i övrigt

       tillvarata golfens intressen;
8.    arbeta med att nå de gemensamt uppsatta målen inom SGF som fastställs på FM genom strategisk

       planering i samarbete med klubbar och SGF;
9.    besvara frågor och enkäter, avge rapporter samt tillhandagå RF, SGF och SGF:s verksamhetsrevisorer

       med upplysningar och yttranden;
10.  utöva bestraffningsrätt enligt 14 kap. RF:s stadgar, utom i sådana fall som förbehållits FS

       enligt 1 kap 24 § SGF:s stadgar;
11.  vara SGF:s remissinstans vid inval av nya golfklubbar, anslutning av nya associationer samt vid

       förlängning av medlemskap och associationsavtal, i enlighet med riktlinjer som utfärdats av SGF;
12.  delta på SGF:s årliga styrelse- och verksamhetsseminarier samt de årliga möten som genomförs

       med representanter för SGF och samtliga GDF;
 
13.  bedriva kontinuerlig verksamhet i kommitté- eller projektform i frågor som rör handicap,

       regler, juniorer, tävlingar, bana/miljö och golfrelaterade utbildningar;
 
14.  granska och uppdatera funktionärsregistret i GIT över ansvariga personer för verksamheter

       som anges i punkten 14;
15.  utbilda distriktsdomare;

 

 

21 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

GDF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

 

GDF-styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast 7 dagar före sammanträdet och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

 

22 § Överlämnande av beslutsrätten

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ inom GDF eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta GDF-styrelsen härom.

 

23 § Utmärkelser

Bestämmelser för utmärkelser på distriktsnivå fastställs av GDF-möte.

Nu gällande bestämmelser för utmärkelser enligt ovan framgår i bilaga1, antagen på årsmöte 2003-09-20.

 

 


 

 

Bilaga 1

 

STATUTER FÖR SÖDERMANLANDS GOLFFÖRBUNDS STANDAR OCH UTMÄRKELSER

Antagna på SöGDF- årsmötet 2003-09-20

 

 

 

SöGDF:s STANDAR

 

SöGDF:s standar är avsett att användas som minnesgåva till:

a) golfklubbar och golfdistriktsförbund

b) avgående styrelseledamöter och andra förtjänta funktionärer inom distriktet

c) framträdande besökare och gäster i samband med speciella arrangemang

 

 

SöGDF:s UTMÄRKELSER

 

SöGDF:s utmärkelse är avsett att användas som erkänsla för uppoffrande och förtjänstfullt ideellt arbete till golfsportens fromma i huvudsak inom distriktet och i klubbar inom distriktet.

 

Utmärkelserna är:

Rockslagsmärke i guld (RMG)

Rockslagsmärke i silver (RMS)

Rockslagsmärke i brons (RMB)

 

Utmärkelsen av RMG är numrerade och vem som tilldelas utmärkelsen skall bokföras. Kvalificering för att erhålla SöGDF:s utmärkelse baseras på nedan redovisade system för poängvärdering och belöningsgränser. Vid poängberäkningen får en (1) kvalificeringsgrund från respektive ”klubb- distrikts- och förbundsuppdrag” per verksamhetsår tillgodoräknas.

 

 

POÄNGVÄRDERING OCH GRÄNSER

 

Klubbuppdrag (Poäng/År)

Styrelsen

Ordförande (5)

Ledamot / Kommittéordförande (3)

Övriga funktionärer (1)

 

 

 

Distriktsuppdrag (Poäng/År)

Styrelsen

Ordförande (5)

Ledamot / Kommittéordförande (3)

Övriga funktionärer (1)

Distriktsdomare (1)

 

 

Förbundsuppdrag (Poäng/År)

Styrelseledamot (5)

Kommittéordförande för SGF-projekt (3)

Övriga funktionärer (1)

Förbundsdomare (1)

 

 

Utmärkelse poängfordran

RMG + fritt spel 1) 50 poäng,

varav minst 10 poäng inom SöGDF/SGF

RMS + greenfee 2) 30 Poäng

RMB + golfpresent 15 Poäng

 

 

 

BESLUT

 

Förslag om tilldelning av standar och utmärkelser kan lämnas av styrelseledamot eller av golfklubb inom distriktet. Beslut fattas av SöGDF- styrelsen.

 

 

1)          Den som tilldelats RMG erhåller kort för fritt spel inom distriktet livslångt (max fem gånger per bana och år), dock gäller alltid den besökta klubbens egna bestämmelser.

 

2)         Den som tilldelats RMS erhåller kort för fritt spel inom distriktet för de fem följande åren, (max tre gånger per bana), dock gäller alltid den besökta klubbens egna bestämmelser.

 

 

Solbacka 2003-09-20