Verksamhetsplan 2023 – Södermanlands Golfförbund
Inledning 

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2023. I stora drag styrs i sin tur dokumentet av Svenska Golfförbundets (SGF) skrift Verksamhetsinriktning, antagen på Förbundsmötet (FM). Fullständig version av SGF:s verksamhetsinriktning www.golf.se. 

SGF har, utifrån önskemål från klubbarna på FM, utökat satsningar på regional service genom flera konsulenter inom flera områden som skall vara den enskilda klubben till hjälp. Utökningen på SGF-nivå har över åren skapat en förflyttning i Golf-Sverige där alla enskilda klubbar kan erhålla en tydligare och mer rättvisande service som inte är beroende på om det enskilda distriktet är resursstarkt. SöGDF roll blir i det läget tydligare vad gäller lokalt förankrade frågor. 

Verksamheten 

SöGDF har 20 stycken klubbar, samt 3 stycken A1-anläggningar som genom sin associering till SGF tillhör SöGDF. Totalt fanns det 22 272 aktiva medlemmar år 2022. SöGDF verkar i enlighet med SGF och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och bedriver golf som idrottslig verksamhet. 

SöGDF verkar för erfarenhetsutbyte och samverkan mellan distriktets klubbar med syfte att stärka de enskilda klubbarna. 

SöGDF verkar för att representanter från distriktet Södermanland är representerade inom SGFs verksamhet. 

SöGDF verkar för god samverkan med SGFs rådgivare och RF/SISUs konsulenter för klubbar/anläggningars bästa. 

SöGDF är informerade om verksamheter som är till gagn för alla parter genom ett samverkansavtal med SGF och RF/SISU. 

Den ordinarie verksamheten är, utifrån prioritering av klubbarna, indelad i 2 verksamhetsområden junior och tävling. Inom dessa verksamhetsområden finns 4 ansvarsområden. -Junior 

-Tävling 

-Kommunikation och Utbildning 

-Domar, Regel och Handicap 

Juniorverksamheten 

Juniorverksamheten är av klubbarna prioriterad och uppskattad av klubbmedlemmar och därför skall JK aktivt jobba med att bredda tävlingsdeltagandet inom distriktet för juniorer. Klubbarna anser att det är prioriterat att gemensamt subventionera utveckling av spelare i den här delen av verksamheten där enskilda klubbar kan ha problem med att annars få ihop tränings- och tävlingsgrupper. Merparten av insatserna skall riktas mot åldrarna 13 - 19 år.

 

Juniorverksamhetens syfte är att komplettera klubbarnas arbete med utbildning av ungdomar för att nå de övergripande målsättningarna, fler juniorer i klubbarna, fler juniorer med hcp under 18,0 samt ökad andel flickor/damer i Sverige. 

Fokusområden skall vara: 

 • Inspirera till spel och tävlingar i distriktet, med särskilt fokus på spelare upp till 16 år.
 • Erbjuda breddläger och träning för ungdomar upp till 16 år. 
 • Bistå tävlingskommittén med utläggning av SGF tilldelade juniortävlingar för att maximera antalet Södermanlandsungdomar som får prova på att spela SGF tävlingarna. 
 • Genomföra Ungdomsserien i distriktet, på ett sätt som gör att resor hålls på en rimlig nivå.
 • Genomföra Juniorserien. 
 • Genomföra en finaldag för Junior-och Ungdomsserien. 
 • Genomföra SGFs juniortävlingar, grundomgångar och final. 
 • Fördela platser till av SGF anordnade läger. 
 • Utse deltagare i Team Södermanland och erbjuda dessa spelare vinterträning. 

 

Tävlingsverksamheten 

Tävlingsverksamheten är av klubbarna ett prioriterat inslag i verksamheten och därför skall TK aktivt jobba med att bredda tävlingsdeltagandet inom distriktet i seniorserierna. 

Fokusområden skall vara: 

 • Påbörja digitalisering av tävlingsverksamheten. 
 • Genomföra distriktsmästerskap och seriespel. 
 • Godkänna GIT-anmälda sanktionspliktiga tävlingar. 
 • Fördela distriktstävlingar samt SGF:s B-tävlingar, inklusive Handitour, Rosa bandet, junior- och seniorelittävlingar bland distriktets klubbar, samt planera för och fastställa tävlingsprogram över åren. 
 • Samordna delar av klubbarnas tävlingsprogram med av SöGDF fördelade tävlingarna. 
 • Anvisa till domar- regel- och handicapkommittén de tävlingar som skall ha domare. 
 • Samordning och handläggning av förslag till tävlingar från distriktets klubbar och SGF. 

 

Inom ramen för TK finns även ansvarsområdet Domar-, Regel- och Handicapverksamhet som har till syfte att verka för att tävlingar genomförs i enlighet med regelverk, samt bistå klubbarna med kunskap och information. 

Fokusområden skall vara: 

 •  Digitaliserade prov för domare. 
 •  Godkänna klubbarnas lokala regler, samt bistå klubbarna i frågor rörande handicap- och golfregler. 
 •  Utse domare till av tävlingskommittén anvisade tävlingar 
 •  Utgöra en resurs till utbildningskommittén, gällande utbildningar inom det egna verksamhetsområdet 
 •  Rekrytera, vidareutbilda och årligen examinera, samt förordnande av distriktsdomare. 
 •  Informera om golfregler och tolkningen av dessa, samt sprida information om etik och moral

 

Inom ramen för TK och JK finns även ansvarsområdet kommunikation och utbildning som har till syfte att bistå TK och JK i kommunikationen ut till klubbarna. Ansvarsområdet har även till syftet att bistå klubbarna med information från SGF och vara kanal mellan klubbarna och SGF. 

Fokusområden skall vara: 

 • • Informera klubbarna om digitalisering av SGF-utbildningar. 
 • • Samordna utbildning kostnadseffektivt, utifrån klubbarnas önskemål och behov, i enlighet med SGFs Verksamhetsinriktning i de fall de ännu inte digitaliserats för klubbarna i samråd med SGF och SISU. 
 • • Initiera tillsammans med JK en särskild satsning på utbildning av ungdomsledare, utifrån juniorsatsningen. 
 • • Utgöra den centrala informationskällan ut till klubbarna om den verksamhet som SöGDF:s bedriver via hemsida och sociala medier. 
 • • Underlätta för samverkan i lämpliga frågor mellan distriktets klubbar. Samarbeten utgör en viktig del i arbetet med att utveckla klubbarnas verksamhet. 
 • • Verka för att distriktet är representerade med minst en medlem i den regionala slopegruppen. 

 

Specifika projekt 

Vid genomförande av specifika projekt utser styrelsen projektgrupp och skapar finansiering för varje enskilt projekt: 

Juniorsatsning 2021-2026 

Stallarholmens GK har i samband med avveckling av sin aktiva verksamhet överfört kapital till Södermanlands Golfförbund för ytterligare juniorsatsning. Styrelsen har initierat separat plan med uppstart 2021 som utgör en satsning över 5-6 år utöver ordinarie budget. 

SM-veckan 2024 

SöGDF har tilldelats SM-veckan 2024. De senaste åren har cirka 20 klasser genomförts i kategoriklasser. Uppstart har påbörjats och projektgrupp utses efter höstmötet. Sannolikt behövs minst 13 anläggningar för genomförandet. 

I oktober 2022 

 

Södermanlands Golfförbund 

Styrelsen