Stadgar

STADGAR

för

Södermanlands Golfförbund (SöGDF) bildat 1967

Stadgarna reviderade vid årsmöte:
22 mars 1997, 20 mars 2010, 19 sep 2010, 19 mars 2011, 10 nov 2012, 22 nov 2016, 21 nov 2021, 18 nov 2023

ALLMÄNT

1 § ÄNDAMÅL

Södermanlands Golfdistriktsförbund (SöGDF) ska dels verka på de anslutna golfklubbarnas uppdrag och dels i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) stadgar, såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets geografiska område.

2 § SAMMANSÄTTNING

SöGDF är en självständig ideell organisation och omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Golfförbundet och som har sin hemvist inom distriktets geografiska område.

3 § ANSLUTNING

Om anslutning till SGF genom avtal stadgas i SGF:s stadgar.

4 § VERKSAMHETSOMRÅDE

SöGDF:s verksamhet utövas inom Södermanlands Idrottsförbunds geografisk område enligt SGF:s stadgar.

5 § BESLUTANDE ORGAN

SöGDF:s beslutande organ är GDF-mötet, extra GDF-möte och GDF-styrelsen.

Juridiska kommittén är beslutande organ i ärenden enligt 14 kap RF:s stadgar.

6 § FIRMATECKNING

SöGDF:s firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så be­slutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person.

7 § VERKSAMHETS‑ OCH RÄKENSKAPSÅR

SöGDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

8 § STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förut­sett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande GDF-möte eller i trängande fall av SöGDF-styrelsen.

9 § STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av GDF-möte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Beslut om ändring av distriktets stadgar ska alltid insändas till SGF. SGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar.

GDF-MÖTE OCH EXTRA GDF-MÖTE

10 § SAMMANSÄTTNING OCH BESLUTFÖRHET


GDF-möte och extra GDF-möte är GDF:s högsta beslutande organ. GDF-möte består av ombud för SGF:s medlemsklubbar i distriktet.

Klubb, som är upptagen i den av SGF upprättade röstlängden och som fullgjort stadgeenliga skyldigheter mot SGF samt de skyldigheter mot GDF som bestämts av GDF-mötet, har en röst vid GDF-möte. Varje klubb äger dock utse två ombud, som ska vara röstberättigade medlemmar i den klubb de företräder.

Röstlängd för GDF-möte upprättas av SGF:s förbundsstyrelse (FS) vid kalenderårets sista ordinarie styrelsesammanträde för tiden januari t o m december påföljande år.

Om klubb företräds av annan än ordförande skall fullmakt för dess ombud inges. I fullmakten ska anges vem av ombuden som ska utöva klubbens rösträtt.

GDF-mötet är beslutfört med det antal ombud som deltager i mötets beslut.

Ombud får representera endast en klubb och får ej vara ledamot av GDF-styrelsen.

Yttrande- och förslagsrätt vid GDF-möte har även ledamot av GDF-styrelsen, Distriktsidrottsförbunds (DF) och GDF:s revisorer samt motionär i vad avser egen motion.

Yttranderätt har representant för RF, DF, SGF, arbetstagare i GDF och, med mötets enhälliga samtycke, annan närvarande.

Ansluten juridisk person (association A1 eller A2) enligt SGF:s stadgar äger rätt att närvara och kan av GDF-möte beviljas yttranderätt.

11 § TIDPUNKT, KALLELSE M.M.

GDF-årsmöte genomförs i form av ett vår- och ett höstmöte. Mötena äger rum på dag som GDF-styrelsen bestämmer. Vårmöte hålls före mars månads utgång, dock senast före SGF:s Förbundsmöte. Höstmöte hålls före oktober månads utgång.

Mötet får ej hållas på dag då DF-möte pågår.

Kallelse till mötet utfärdas av GDF-styrelsen i brev (poststämpel) eller e-post, om sådan är anmäld, till närvaroberättigade inom distriktet senast 45 dagar före mötet och genom kungörelse på SGF:s eller GDF:s hemsida senast 30 dagar före mötet.

Föredragningslista jämte årsbokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, GDF-styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttranden samt ärenden vid SGF:s FM och berört GDF:s yttrande följt av FS förslag till beslut översändes till de kallade senast 14 dagar före vårmöte.

Föredragningslista jämte verksamhetsplan, budget, valberedningens förslag, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttranden översändes till de kallade senast 14 dagar före höstmöte.

12 § VALBARHET

Valbar till GDF-styrelsen och Juridiska kommittén är varje i Sverige permanent bosatt person. För valbarhet krävs också att den nominerade personen är medlem i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet.

Ledamot i GDF-styrelsen får inte väljas till revisor eller revisorssuppleant i GDF.

Arbetstagare inom GDF får inte väljas till ledamot av GDF-styrelsen, Juridiska kommittén eller till revisor i GDF.

GDF-styrelsen, Juridiska kommittén, valberedningen, kommittéer och andra organ bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

13 § ÄRENDEN VID GDF-MÖTE

Vid GDF:s ordinarie vårmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av FS upprättade röstlängden
 2. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. fastställande av föredragningslista
 4. val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
 6. styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 7. revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets‑ och räkenskapsåret
 8. fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av överskott eller underskott enligt den fastställda balansräk­ningen
 1. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 2. rapport om till FM inkomna förslag från FS och till FM i rätt tid inkomna motioner samt övriga FM-frågor
 3. beslut om val av ombud och suppleanter till SGF:s FM
 4. beslut om val av ombud och suppleant till DF-möte
 5. behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner avseende distriktets verksamhet
 6. övriga frågor (information och diskussion).

Vid GDF:s ordinarie höstmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd på grundval av den av FS upprättade röstlängden
 2. fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. fastställande av föredragningslista
 4. val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet
 6. fastställande av årsavgifter, verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 7. fastställande av antalet ledamöter i GDF-styrelsen och Juridiska kommittén
 8. val av
  1. ordförande i GDF-styrelsen för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga ledamöter i GDF-styrelsen för en tid av två år
  3. ordförande i Juridiska kommittén för en tid av ett år
  4. halva antalet övriga ledamöter i Juridiska kommittén för en tid av två år
  5. en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
  6. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
 9. behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motio­ner avseende distriktets verksamhet
 10. övriga frågor (information och diskussion)

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för GDF eller medlemsklubbarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

14 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV GDF-MÖTE

Rätt att inge förslag (motion) att behandlas av GDF-möte tillkommer inom distriktet röstberättigad klubb samt röstberättigad medlem i sådan klubb. Förslag från röstberättigad medlem insändes genom vederbörande klubb tillsammans med klubbens yttrande över förslaget.

Motion ska vara GDF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet. GDF-styrelsen ska till GDF-mötet avge skriftligt yttrande över motionen.

15 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med ja‑ eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja eller nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut om stadgeändring avgörs med i 9 § angiven röstmajoritet (kvalificerad majori­tet). Beslut avseende val avgörs så att den eller de väljs som erhåller högsta antalet avgivna rös­ter (enkel relativ majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet, dock ska val ske slutet om röstberättigat ombud begär det.

Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det för­slag som biträds av mötets ordförande, om ordföranden är röstberättigad. Om ordföranden inte är röstberättigad avgör lot­ten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

16 § EXTRA GDF-MÖTE

GDF-styrelsen kan kalla till extra GDF-möte. Extra GDF-möte får ej hållas på dag då DF-möte pågår.

GDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tredjedel av GDF:s röstberättigade klubbar begär det. Sådan begäran ska ske skriftli­gen och innehålla skälen för begäran.

När GDF-styrelsen mottagit begäran om extra GDF-möte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallel­sen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handling­ar ska senast 7 dagar före mötet tillsändas de närvaroberättigade.

Underlåter GDF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra GDF-möte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt och om beslutsförhet på extra GDF-möte gäller vad som sägs i 10 §

VALBEREDNING

17 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN


Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter, valda av GDF-mötet. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelade mellan könen och olika åldersgrupper bör finnas representerade.

Valberedningen bör utgöras av klubbordförande i distriktet.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva anta­let ledamöter begär det.

Valberedningen ska senast tre veckor före årsmötet till GDF-styrelsen överlämna sitt förslag att utskickas med handlingarna till GDF-möte.

REVISION

18 § REVISION

Revisorerna är valda för att mellan GDF-årsmöten granska GDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av GDF:s räken­skaper, GDF-mötesprotokoll och GDF-styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

GDF:s räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast 5 veckor före årsmö­tet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets‑ och räkenskapsåret samt till styrelsen över­lämna revisionsberättelse senast 3 veckor före årsmötet.

STYRELSE

19 § SAMMANSÄTTNING M.M.

GDF-styrelsen är, då GDF-möte inte är samlat, GDF:s beslutande organ.

GDF-styrelsen består av ordförande och 4–8 övriga ledamöter. Två av ledamöterna bör komma från klubbstyrelse.

GDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

GDF-styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott. Antalet ledamöter i detta ska vara mindre än hälften av antalet styrelseledamöter.

GDF-styrelsen tillsätter erforderliga kommittéer.

Ordföranden är GDF:s officiella representant och ska leda GDF-styrelsens för-hand­lingar och arbete. Vid ordförandens förfall ska vice ordföranden eller annan som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland GDF-styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande‑ och förslagsrätt. Sådan person får inte tilldelas uppgift som åligger GDF-styrelsen eller befattning som ska fullgöras av ledamot.

20 § ÅLIGGANDEN

Det åligger GDF-styrelsen att som servicegivare till, samordnare av och demokratiskt ombud för de inom distriktet tillhörande golfklubbarna:

 1. verkställa och följa beslut som fattats på ett GDF-möte;
 2. kalla till och genomföra minst ett beslutande möte (GDF-möte) med representanter för golfklubbar tillhörande distriktet;
 3. förvalta GDF:s löpande verksamhet, ekonomi och bokföring;
 4. upprätta och förelägga GDF-möte förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande året samt upprätta och redovisa verksamhetsberättelse och årsredovisning för det förflutna året;
 5. ansvara för de tävlingar och mästerskap som SGF eller GDF beslutat om;
 6. protokollföra samtliga GDF- och styrelsemöten och redovisa till distriktets klubbar vad som beslutats på dessa möten;

Det åligger vidare GDF-styrelsen att i rollen som SGF:s regionala organ:

 1. hålla sig väl underrättad om verksamheten i golfklubbar och golfbolag tillhörande distriktet; övervaka den idrottsliga ordning i dessa samt till SGF rapportera verksamhet som inte överensstämmer med Riksidrottsförbundets och SGF:s stadgar;
 2. organisera golfspelet i enlighet med gällande stadgar och regler, verka för golfens utbredning och i övrigt tillvarata golfens intressen;
 3. arbeta med att nå de gemensamt uppsatta målen inom SGF som fastställs på FM genom strategisk planering i samarbete med klubbar och SGF;
 4. besvara frågor och enkäter, avge rapporter samt tillhandagå RF, SGF och SGF:s
  verksamhetsrevisorer med upplysningar och yttranden;
 5. vara SGF:s remissinstans vid inval av nya golfklubbar och anslutning av nya associationer samt vid förlängning av medlemskap och associationsavtal i enlighet med riktlinjer som utfärdats av SGF;
 6. delta på SGF:s årliga styrelse- och verksamhetsseminarier samt de årliga möten som
  genomförs med representanter för SGF och samtliga GDF;
 7. bedriva kontinuerlig verksamhet i kommitté- eller projektform i frågor som rör handicap, regler, juniorer, tävlingar, bana/miljö och golfrelaterade utbildningar;
 8. granska och uppdatera funktionärsregistret i GIT över ansvariga personer för verksamhet som anges i punkten 14;
 9. utbilda distriktsdomare.
 10. I enlighet med lagen (3013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom GDF, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. I enlighet med golfens tillämpningsregler ska kontrollen göras årligen.

21 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

GDF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde ska i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

GDF-styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast 7 dagar före sammanträdet och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

Protokoll ska föras i nummerföljd.

22 § JURIDISKA KOMMITTEN

Juridiska kommittén ska bestå av en ordförande, som väljs för en tid av ett år, samt minst två och högst fem ledamöter. Hälften av ledamöterna ska väljas årligen för en tid av två år.

23 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ inom GDF eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta GDF-styrelsen härom.

24 § UTMÄRKELSER

Bestämmelser för utmärkelser på distriktsnivå fastställs av GDF-möte enligt särskild policy.